Education

  • การศึกษาไม่ใช่การเรียนรู้เรื่องความจริง แต่เป็นการฝึกอบรมให้จิตใจคิดเป็น

  • หัวใจของการศึกษา คือ การฝึกฝนให้คิดหรือเรียนรู้เป็น มากว่าที่จะเรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวกับความรู้หรือองค์ความรู้ เราเข้าใจการศึกษาที่แท้ผิดไปหรือไม่ หรือเราเข้าใจผิดทั้งนักศึกษาและผู้ให้การศึกษา